Program: Klimatsmart för årskurs 7

Klimatförändringarna är ett verkligt hot mot vår civilisation. I programmet Klimatsmart för årskurs 7 leder du som lärare undervisningen utifrån materialet som finns att ladda ned här till höger. Klimatsmart innehåller alltså inte lektioner med Miljöverkstadens pedagoger. Programmet är tänkt att bidra till elevernas insikt om att deras dagliga liv påverkar miljön.

Bild på barn som demonstrerar.

Fortsätter vi släppa ut lika stora mängder av växthusgaser som i dag riskerar medeltemperaturen att öka med två grader. Detta skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. En liten förändring av våra vanor kan få en stor påverkan på klimatförändringarna.

Med kopplingar till läroplanen och FN:s globala mål för hållbar utveckling är målet med programmet Klimatsmart att eleverna ska få:

 • insikt i vad som skapar klimatförändringarna
 • inspiration till vad man kan bidra med själv
 • en fördjupad inblick i globala målet nr 13 – bekämpa klimatförändringarna.

Mål LGR 11

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Programansvarig

Richard Wood