Skolgårdsprojekt

Barn vistas en stor del av sin vakna tid på skolan och skolgården. För många barn är skolgården även deras närmsta kontakt med en naturliknande miljö. Sedan omkring år 2000 har Helsingborgs stad arbetat för en utveckling av skolornas utemiljöer.

Ansökan till projekten Skolgård, Odling samt Insektshotell stängde 23 februari 2018.

Skolors och förskolors utemiljöer kan utgöra en betydelsefull resurs om de är bra utformade.

En variationsrik grön skolgård med möjlighet till spänning och utmaningar kan locka till mer rörelse samt skapa fantasifulla och kreativa lekar som tillsammans ger effekter på elevers hälsa och välmående. Skolgårdens utformning kan också vara betydelsefull för elevers lärandeprocesser och utveckling om den används i ett pedagogiskt syfte.

Odlingslådor (foto: Planteringar utan gränser)

Undersökningar som gjorts, pekar på att platser som visat sig vara de roligaste att leka på, är de som inte har fått någon speciell bestämd funktion av vuxna, utan där barnen själva kan ge platsen dess innebörd. Det är därför angeläget att barnen är delaktiga i utformningen av utemiljön.

En bra utemiljö är inte lika med dyrköpt lekutrustning. En mycket viktig sak är en småbruten struktur av många mindre platser, till exempel dungar och buskar utspridda över ett vidare landskap som gärna får vara kuperat.

Fredrika Mårtensson, forskare vid SLU Alnarp

Ansökan till 2018 års projekt stängde 23 februari

2018 års projekt syftar att leda till grönare, mer variationsrika, spännande, pedagogiska utemiljöer där man också tagit hänsyn till barnens perspektiv på sin utemiljö.

Projekten är ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen (Miljöverkstaden), fastighetsförvaltningen, kulturförvaltningen (Fredriksdal) samt skol- och fritidsförvaltningen.

Sista dagen för ansökan till 2018 års projekt var 23 februari.

Mer information om skolgårdsprojekten:

Som en del av projekten Odling och Insektshotell erbjuds också en fortbildningsdag för de pedagoger vars skola beviljats ekonomiskt stöd. Mer information finns i dokumentet ovan.