Unik miljöskola har utvecklats under decennier

Miljöverkstaden har utbildat hundratusentals elever, lärare och invånare i över trettio år. Klas Nyberg var med och startade verksamheten som många helsingborgare tar för givet, men som är unik i sitt slag. Bakgrunden till Miljöverkstaden är att döda sälar flöt i land och att Sveriges största miljödemonstration genomfördes i Helsingborg, berättar Klas Nyberg.

Döda sälar flöt i land på badstränderna i Helsingborg i slutet av 1980-talet. Detta blev en väckarklocka och bidrog tillsammans med giftalgblomning och fiskdöd till att Sveriges största miljödemonstration arrangerades. Den 4 september 1988 tågade tiotusen människor parallellt med havet genom Helsingborgs norra delar för ett rent Öresund.

Det är inte helt otänkbart att signalen om ett sjukt Öresund och det stora engagemang som fanns bland invånarna var ett av skälen till att politikerna i Rådhuset tog beslut om miljöundervisning i alla ämnen 1988. Året därpå startades Miljöverkstaden som ett resurscentrum på kommunala lärarcentralen. Klas Nyberg, som har varit chef för verksamheten från starten till 2015, var en av tre lärare från miljönätverket för de kommunala högstadieskolorna som anställdes.

Tidningsurklipp om MIljöverkstaden
Nyhetsbrevet Skoldirektionen rapporterade i februari 1989 om att miljöverkstaden nyligen hade invigts. ”I detta finns ett viktigt pedagogiskt ställningstagande. Miljövårdsundervisningen skall inte vara förvisad till något avsnitt av naturorienteringen utan utgör ledmotiv i många av skolans ämnen.”

– Målet var att förbättra miljöundervisningen i samtliga ämnen. Det var helt nytt så vi hade ingen förlaga att snegla på, berättar Klas Nyberg.

Verksamheten fungerade i början som ett bibliotek där böcker och undervisningsmaterial fanns samlat. Snart arrangerade Miljöverkstaden även inspirerande föreläsningar och erbjöd fortbildning.

– Nästa steg var att börja arbeta med eleverna, säger Klas Nyberg. Bland annat så organiserades vattenstafett då elever i Skåne tog vattenprov från Trelleborg i söder till Ängelholm. Även elevmiljödagarna, som fortfarande arrangeras varje år, kom till i början av nittiotalet, minns Klas Nyberg.

Resan gick från skolförvaltningen och den kommunala lärarcentralen via gamla Tullhuset i centrala staden via stadsbiblioteket till Jordbodalen. Sedan 1997 tillhör Miljöverkstaden stadsbyggnadsförvaltningen, vars motsvarighet då hette tekniska förvaltningen.

I samband med den organisatoriska flytten till parkkontoret på tekniska förvaltningen och den geografiska flytten inleddes samarbetet med folkparken Sundspärlan, som har anor från slutet på 1800-talet.

Karta över Jordbodalen
På 1990-talet fanns naturstationer med lättillgänglig information, djurpark, lekplatser och sol- och vinddrivna elbilar för barn i Jordbodalen. Bilden visar ett korrektur inför tryck av en broschyr om projektet.

-Djur och människor skulle mötas i den populära parken och Miljöverkstaden fick uppdraget att starta naturskolan här 1994. Sundspärlans ägare var mycket engagerade under flera år innan de beslöt att fokusera på scen och nöjen.

I Jordbodalen skapades naturstationer om bland annat luften, våtmarker, bergarter och om djuren som bodde i parken, till exempel grisar, getter och hjortar.

Efter flytten till tekniska förvaltningen har Miljöverkstaden arbetat mer inriktat på en rad program med koppling till vatten, naturvård, klimat, avfall och trafik för grundskolan och gymnasiet.

– Sentensen var – och är – att för att ett samhälle ska fungera måste vi förstå hur saker kommer till och vart de tar vägen. Miljöverkstaden skapar medvetenhet kring dessa saker, säger Klas Nyberg.

Det var också bakgrunden till att en vattenverkstad huserade i en av byggnaderna vid Sundspärlan, som än i dag kallas DroppIn. Sundspärlan nappade på dåvarande VA-verkets idé om en utställning och ett science center om vattnets väg för allmänheten och drev DroppIn tillsammans med Sydvatten under några år från invigningen 2001. Miljöverkstaden stod för den pedagogiska verksamheten och tog emot grupper och skolklasser.

Invigning av DroppIn foldrar
Våren 2001 invigdes upplevelseutställningen DroppIn om vatten och kretslopp. Miljöverkstaden välkomnade skolor och allmänheten att experimentera och lära.

Staden tog över DroppIn 2007 och Miljöverkstaden byggde en miljöutställning för gymnasiet. När miljöprogrammet började gälla två år senare fanns en punkt om att stadens alla medarbetare skulle utbildas i miljöfrågor och utställningen Atmos anpassades för att uppnå målet. Samma år, 2009, utsågs Helsingborg för första gången till Miljöbästa kommun. Nu när miljöprogrammet har ersatts av livskvalitetsprogrammet behövs en annan typ av utbildning eller snarare mötesplats för diskussioner om miljö och folkhälsa. Den enhet som Miljöverkstaden tillhör, enheten för miljö och livsstil på stadsbyggnadsförvaltningen, utvecklar DroppIn under 2018.

I backspegeln ser Miljöverkstadens grundare hur fokus för tre decenniers miljöundervisning utvecklats.

– På 1970-talet var det faktabaserat för att lösa samhällets problem. Under 1980-talet blev miljöundervisningen normerande och berättade hur man till exempel bör sortera sopor. Och efter konferensen i Rio 1992 används begreppet hållbar utveckling allt oftare. Vid en konferens i Göteborg 2004 fastslogs riktlinjer för undervisningen i hållbar utveckling som poängterar delaktighet och demokrati. Under dekaden 2005 till 2015 resulterade detta i att miljöfrågorna införlivas i olika ämnen i skolan, säger Klas Nyberg.

Under intervjun om Miljöverkstadens historia nämner Klas Nyberg det ena exemplet på projekt och program efter det andra. Genom åren har han haft förmånen att tacka ja till intressanta och vitt skilda uppdrag och studiebesök från hela världen. Barntrafikskolan med anor från H55, Drömskogen och skogsinventering med elever och högskolekurserna i samarbete med Linköpings universitet, för att nämna några, är kända långt över kommungränsen.

– Våra samarbeten med skol- och fritidsförvaltningen, miljöförvaltningen, Fredriksdals museer och trädgårdar, Öresundskraft, NSR, kulturförvaltningen, Sundspärlan och Linköpings Universitet har varit mycket givande, säger Klas Nyberg.

Bild på Klas Nyberg som får pris!
Klas Nyberg fick Region Skånes Miljöpris 2011 med motiveringen: ”Klas Nyberg får hederspris för att han har varit en drivande person i verksamheten Miljöverkstaden i Helsingborg sedan 1989. Han har också haft stor pedagogisk betydelse för miljö- och klimatmedvetenheten bland skolelever i hela Skåne.”

Klas Nyberg lämnade över chefskapet till Therese Olofsson 2016 och är numera pensionär.

– Det är spännande att se hur en motion i fullmäktige om att Miljöverkstaden skulle bildas har utvecklats till en sådan stor och bred verksamhet. Det är tack vare att det funnits ett stöd för verksamheten som det har kunnat gå. Stödet har funnits allt ifrån FN, som lyft betydelsen av skolan i arbetet för en hållbar utveckling, till chefer och politiker i Helsingborg. Tjänstepersoner, lärare och elever har också uppskattat och deltagit i verksamheten.